SKONTAKTUJ SI? Z EMIS

WITAMY W SERWISIE EMIS

Providing access to the very best information on over 147 emerging markets.
OBEJRZYJ NASZE WIDEO

ODKRYJ CECHY EMIS PRZEZ…

Kompleksowe i wiarygodne informacje o ponad 3,6 mln spó?kach dzia?aj?cych na rynkach wschodz?cych.

PROFILE SPó?EK

Podejmuj lepsze decyzje biznesowe, dzi?ki dost?powi do pe?nego profilu danej firmy, jej historii finansowej i pozycji w bran?y – wszystko w ramach jednej, intuicyjnej platformy.

WIADOMO?CI I RAPORTY

Uzyskaj dost?p do setek renomowanych, globalnych i lokalnych ?róde? informacji. Dzi?ki panelowi, który ka?dy u?ytkownik mo?e dostosowa? do swoich potrzeb, dotarcie do najwa?niejszych raportów i wiadomo?ci zajmuje tylko chwil?.

FUZJE I PRZEJ?CIA

Skorzystaj z zaawansowanych narz?dzi, które pozwol? na ?ledzenie i analizowanie transakcji M&A na rynkach wschodz?cych. Dzi?ki nim szybko wyszukasz najnowsze wiadomo?ci, raporty i szczegó?y dotycz?ce tysi?cy prognozowanych i sfinalizowanych fuzji lub przej??.

WYSZUKIWANIE FIRM

Znajd? spó?ki, które spe?niaj? konkretne kryteria, maj?c do wyboru wiele opcji wyszukiwania, takich jak wska?niki, dane rynkowe, lokalizacj?, status operacyjny. ?led? konkurencj?, monitoruj ryzyko biznesowe, szukaj potencjalnych klientów i partnerów biznesowych oraz celów inwestycyjnych.

ANALIZA KREDYTOWA

Zarz?dzaj skutecznie ryzykiem. Oceniaj zdolno?? kredytow? u?ywaj?c narz?dzi EMIS lub twórz w?asne analizy. Zaawansowana analiza kredytowa EMIS pozwala oceni? kondycj? danej firmy, wyznaczy? i oszacowa? ryzyko kredytowe, a tak?e okre?li? odpowiednie limity transakcji z danym podmiotem.

SEKTORY ZOBACZ WI?CEJ

Szczegó?owe informacje, raporty i dane statystyczne dotycz?ce 250 sektorów istotnych dla rynków wschodz?cych.

RAPORTY I ANALIZY

Uzyskaj nielimitowany dost?p do raportów i informacji z tysi?cy znanych, globalnych i lokalnych ?róde? w jednym miejscu. EMIS gwarantuje szeroki zakres informacji i analiz o wszystkich sektorach gospodarki rynków wschodz?cych.

STATYSTYKI I PROGNOZY

Przygotuj kompleksowe analizy porównawcze wykorzystuj?c wiele wska?ników sektorowych. EMIS umo?liwia planowanie rozwoju firmy, a tak?e pomaga odnale?? inwestycyjne okazje. Zaawansowane narz?dzia wyszukiwania pozwol? na szybki przegl?d, analiz? i eksport potrzebnych danych.

WSKA?NIKI SEKTOROWE

Dok?adniej oceniaj ryzyko dla poszczególnych sektorów. Dzi?ki odpowiednim wska?nikom, analiza bran?owych trendów jest o wiele szybsza. Ponadto, EMIS umo?liwia równie? dost?p do wska?ników finansowych spó?ek, co pozwala ?atwo i szybko porówna? wybrane przedsi?biorstwa.

ANALIZA KONKURENCJI

Szybko zidentyfikuj perspektywiczne sektory gospodarki i potencjalne inwestycje dzi?ki Peer Analysis. EMIS umo?liwia zdefiniowanie kryteriów analizy zgodnie z potrzebami u?ytkownika, przez co szacowanie udzia?ów rynkowych czy ryzyka kredytowego zajmuje tylko chwil?.

KRAJE ZOBACZ WI?CEJ

Rzetelne informacje, raporty i prognozy makroekonomiczne dla ponad 125 krajów zaliczanych do rynków wschodz?cych.

INFORMACJE I RAPORTY

B?d? na bie??co z najwa?niejszymi wydarzeniami. EMIS zapewnia dost?p do depesz agencyjnych i artyku?ów prasowych z wiarygodnych ?róde?. Dzi?ki nim podj?te decyzje b?d? zawsze poparte dok?adn? i rzeteln? analiz? sytuacji.

ANALIZA MAKROEKONOMICZNA

Skorzystaj z zaawansowanych narz?dzi, które pozwol? na ?ledzenie i analizowanie transakcji M&A na rynkach wschodz?cych. Dzi?ki nim, szybko wyszukasz najnowsze wiadomo?ci, raporty oraz szczegó?y prognozowanych i sfinalizowanych fuzji oraz przej??.

RYZYKO INWESTYCYJNE

Zidentyfikuj trendy inwestycyjne i makroekonomiczne w danym kraju. EMIS daje dost?p do wiadomo?? ze 125 rynków wschodz?cych i pozwala oszacowa? ryzyko zwi?zane z dzia?alno?ci? biznesow? na ka?dym z nich. Korzystaj?c z EMIS zyskujesz dost?p m.in. do takich danych jak wska?niki ryzyka politycznego, gospodarczego czy biznesowego.

PROGNOZY DLA KRAJóW

Korzystaj z narz?dzi, dzi?ki którym w ?atwy i intuicyjny sposób mo?esz przeanalizowa? perspektywy rozwoju wybranego kraju, na podstawie kluczowych wska?ników makroekonomicznych.

KOMU POMAGAMY

EMIS wykorzystywany jest przez pracowników na ró?nych stanowiskach i w wielu dzia?ach, a tak?e menad?erów w wiod?cych korporacjach i instytucjach, którzy potrzebuj? szybkiego dost?pu do trudno dost?pnych informacji, w tym istotnych wiadomo?ci, raportów i danych na temat rynków wschodz?cych.

Zespo?y tworz?ce raporty

Ka?da osoba pracuj?ca w zespole przygotowuj?cym raporty zdaje sobie spraw? z szerokiego zakresu problemów, które pojawiaj? si? przy powstawaniu takich dokumentów. Niezb?dne jest wsparcie platformy informacyjnej umo?liwiaj?cej znalezienie odpowiedzi na ró?ne pytania, takie jak: "Które spó?ki s? wiod?ce na rynku telefonii komórkowej w Indonezji?”, ?Jakie wydarzenia maj? wp?yw na rynek budowlany w Brazylii?” czy ?Jakie transakcje mia?y miejsce w sektorze ropy i gazu w Europie Wschodniej?”.

EMIS dostarcza szczegó?owe informacje na temat spó?ek, sektorów gospodarki oraz krajów bez konieczno?ci przeszukiwania wielu ?róde?. Nasz intuicyjny interfejs pozwala uzyskiwa? poszukiwane informacje wykonuj?c zaledwie kilka klikni??, co pozwala zaoszcz?dzi? cenny czas.

ZAMóW DEMO, ABY DOWIEDZIE? SI? WI?CEJ

Analizy Sektorowe

EMIS umo?liwia kompleksowe spojrzenie na sektory gospodarki poprzez pryzmat analizy spó?ek, wydarzeń w sektorze, transakcji oraz krajów.

Analitycy sektorowi potrzebuj? dost?pu do szerokiego zakresu informacji, które zapewnia EMIS, aby w pe?ni oceni? sytuacje, okazje i ryzyka wyst?puj?ce na poszczególnych rynkach wschodz?cych. Oprócz dost?pu do naszej obszernej bazy danych, analitycy korzystaj? równie? z zindywidualizowanych narz?dzi analitycznych, które pozwalaj? przetwarza? dane w odpowiedni dla nich sposób.

Stratedzy korporacyjni

Korporacyjne zespo?y odpowiedzialne za strategi? zwykle spogl?daj? na rynki wschodz?ce ze wzgl?du na ich potencja? wzrostu. Firma potrzebuje informacji bez wzgl?du na to czy jest na wczesnym etapie analizowania gospodarki i dopiero szykuje si? do wej?cia na dany rynek czy ma ju? na nim zauwa?aln? pozycj?. EMIS dostarcza dane niezb?dne do podj?cia strategicznych decyzji.

Korzystaj?c z serwisu EMIS, firma mo?e:

Okre?la? i porównywa? wielko?? oraz potencja? poszczególnych rynków.

Dowiedzie? si? kto ju? dzia?a na danym rynku, w celach analizy konkurencji czy poszukiwania okazji do wspó?pracy.

Zidentyfikowa? potencjalne cele akwizycyjne, aby przyspieszy? wzrost i realizacj? strategii.

Monitorowa? warunki rynkowe i czynniki ryzyka.

Analiza Kredytowa

Przeprowadzenie efektywnej analizy kredytowej wymaga dost?pu do najnowszych i rzetelnych ?róde? informacji na temat spó?ek. Na rynkach wschodz?cych mo?e to by? szczególnie trudne ze wzgl?du na brak usystematyzowanych, ogólnodost?pnych informacji o przedsi?biorstwach.

EMIS jest narz?dziem wsparcia dla analityków kredytowych, poniewa? dostarczamy im nie tylko dane, na podstawie których mog? podj?? decyzj?, ale tak?e narz?dzia analizy kredytowej, które mog? znacznie usprawni? ich prac?. Oferujemy scoring finansowy, ranking sektorowych standardów (benchmarków), analiz? trendów i szacowanie kwoty kredytowanej.

Pomagamy analitykom na ca?ym ?wiecie zminimalizowa? ich ryzyko, maksymalizowa? inkaso oraz przygotowa? raporty na temat stopnia ryzyka zwi?zanego z udzieleniem lub przed?u?eniem kredytu.

Zespo?y Rozwoju Biznesu

EMIS wykorzystywany jest przez specjalistów z dziedziny rozwoju biznesu g?ównie w celu zidentyfikowania perspektywicznych obszarów biznesowych i monitorowania wydarzeń, które mog? doprowadzi? do nowych okazji handlowych.

G??bia i zakres informacji dostarczanych przez EMIS otwieraj? przed dzia?ami marketingu i sprzeda?y dost?p do potencjalnych nowych klientów.

Specjali?ci z takich dzia?ów, przegl?daj?c nasz? baz? danych pod k?tem firm spe?niaj?cych wymagane kryteria, mog? identyfikowa? biznesowe okazje na nowych rynkach. Serwis pozwala równe? uzyska? szerok? wiedz? na temat danych podmiotów analizuj?c ich wyniki finansowe lub przegl?daj?c nasz bogaty zasób informacji i analiz. Serwis dostarcza tak?e analizy sektorowe wsparte informacjami, które s? niezb?dne do zrozumienia sektora.

CO MóWI? NASI KLIENCI

  • Nie wyobra?am sobie ?ledzenia rynków wschodz?cych bez serwisu EMIS. - Mened?er ds. Relacji z Klientem, BNP Paribas Investment Partners UK Limited
  • “Wyró?niaj?cy si? biznesowy serwis s?u??cy wyszukiwania faktów i informacji o prywatnych i publicznych spó?kach na rynkach wschodz?cych na ca?ym ?wiecie. EMIS oferuje pierwszorz?dne ?ród?a informacji z lokalnych rynków, znakomity wygl?d strony, zaawansowane opcje wyszukiwania i wiele innych przydatnych funkcji.” - Doradca Informacyjny

KLIENCI O EMIS

G?óWNE SEKTORY WSPIERANE PRZEZ EMIS

EMIS u?ywany jest przez najró?niejsze instytucje i korporacje. Tym co ??czy naszych klientów jest zainteresowanie rynkami wschodz?cymi. Oto kilka przyk?adów w jaki sposobów mo?emy by? pomocni.

Bankowo?? Inwestycyjna

Banki inwestycyjne polegaj? na zasobach serwisu EMIS by ?ledzi? interesuj?ce je przedsi?biorstwa na rynkach wschodz?cych. EMIS stanowi g?ówne ?ród?o informacji dla banków inwestycyjnych szukaj?cych bie??cych informacji, raportów oraz wiadomo?ci zwi?zanych z tematyk? M&A odno?nie interesuj?cych ich spó?ek. Zalet? serwisu jest dostarczanie szczegó?owych raportów dla ró?nych sektorów gospodarki w krajach rozwijaj?cych si?, a tak?e danych makroekonomicznych, w tym prognoz.

EMIS umo?liwia bankom inwestycyjnym:

Optymalizacj? wycen – zapewniamy pog??bione informacje dotycz?ce historii firmy, jej sytuacji finansowej oraz jej pozycji w bran?y. Pozwala to odpowiednio oceni? potencja? inwestycyjny danej spó?ki.

Popraw? wydajno?ci poprzez szybsze i ?atwiejsze wyszukiwanie informacji dzi?ki dost?powi do informacji o firmach i sektorach z ponad 125 rynków.

Zarz?dzanie ryzykiem – rzetelne informacje z zaufanych, globalnych i lokalnych ?róde? umo?liwiaj? analiz? nawet najmniej znanych rynków.

Firmy konsultingowe

EMIS u?ywany jest przez najwi?ksze firmy konsultingowe na ?wiecie. Firmy te wspó?pracuj? z wieloma klientami z ró?nych sektorów gospodarki i państw, dlatego, aby skutecznie realizowa? swoje projekty, potrzebuj? dost?pu do danych i analiz z rynków wschodz?cych. EMIS jest istotnym ?ród?em informacji dla firmy konsultingowych i umo?liwia im:

Zdobycie wiedzy na temat sektora, w którym dzia?aj? ich klienci.

Pozyskanie informacji na temat mniej popularnych rynków.

Realizacj? projektów wymagaj?cych g??bokiej analizy rynków, sektorów gospodarki i firm.

Analiz? ryzyka i okazji biznesowych na danym rynku.

FIRMY

Wiele spó?ek od dawna postrzega wschodz?ce gospodarki jako szans? na rozwój biznesu, ale cz?sto maj? k?opoty z odnalezieniem si? na tych rynkach. Problemy te wyst?puj? g?ównie wtedy, gdy firmom brak jest wystarczaj?cych danych i informacji na temat danej gospodarki. W?a?nie wtedy potrzeba godnej zaufania analizy, danych i informacji z lokalnych ?róde?, które poka?? pe?en obraz sytuacji panuj?cej na miejscu. EMIS wykorzystywany jest przez wiele mi?dzynarodowych korporacji do:

Zrozumienia rynku i konkurencji na rynkach wschodz?cych.

Zidentyfikowania okazji oraz ryzyka na nowych rynkach.

Porównania potencja?u rozwoju danego sektora w poszczególnych krajach.

?ledzenia lokalnych wydarzeń i trendów.

Odnajdywania potencjalnych partnerów lub celów akwizycyjnych na rynkach wschodz?cych.

Fundusze Private Equity

EMIS odgrywa istotn? rol? w dzia?alno?ci funduszy private equity, które poszukuj? nowych celów inwestycyjnych. Dost?p do danych ponad 3,6 mln firm wspiera decyzje inwestycyjne klientów z tego sektora i minimalizuje ryzyko towarzysz?ce przejmowaniu udzia?ów w przedsi?biorstwach.

Narz?dzia analityczne dostarczane przez EMIS pozwalaj? funduszom private equity zaoszcz?dzi? du?o czasu przy badaniu wyników i wiarygodno?ci kredytowej potencjalnych celów inwestycji.

Instytucje Rz?dowe

EMIS u?ywany jest przez ministerstwa handlu, spraw zagranicznych czy finansów zarówno z ma?ych jak i wi?kszych państw. Pomagamy naszym klientom w oszacowaniu korzystnej wymiany handlowej, porównaniu ró?nych krajów pod k?tem ryzyka i okazji oraz w ?ledzeniu najnowszych wydarzeń gospodarczych i politycznych.

Ambasady na ca?ym ?wiecie korzystaj? z EMIS przy tworzeniu raportów i informacji dotycz?cych państw gospodarzy, a tak?e znalezieniu wiarygodnych partnerów handlowych.

Instytucje Akademickie

W?ród klientów EMIS znajduj? si? najwa?niejsze uczelnie i szko?y biznesowe na ?wiecie, które wykorzystuj? nasze dane w celach:

Zapewnienia studentom narz?dzia umo?liwiaj?cego przeszukiwanie danych z ponad 125 rynków.

Bycia na bie??co z istotnymi wydarzeniami dzi?ki naszej szerokiej ofercie analiz i najnowszych informacji.

Dokonywania badań nad konkretnymi sektorami na danym rynku.

Analizy spó?ek.

Uzyskania dost?pu do mo?liwie najwi?kszej liczby ?wiatowych i lokalnych ?róde? informacji.

SKLEP EMIS

Dost?p do profili firm i raportów bran?owych na rynkach wschodz?cych (op?acany w zakresie wykorzystania):

ODWIED? SKLEP

FEATURED INSIGHTS Veja mais

KLUCZOWI DOSTAWCY INFORMACJI

To view more information, REQUEST A DEMO
午夜免费啪视频观看视频_春日野结衣_欧美av电影